Bli medlem i föreningen

Fyll i dina uppgifter och klicka på "Skicka".

Välkommen med i ÅLF!

Medlemsavgiften 2023 är 20 €. För arbetslösa och pensionärer 15 € och för studerande 10,00 €.

Avgiften betalas till konto FI56 6601 0001 0851 58, Åbolands litteraturförening.

Ange medlemmens namn i meddelandefältet.

Skriv siffran 6 med bokstäver:

Registerbeskrivning för Åbolands litteraturförening r.f.

FO-nummer 0985194-4

Adress: c/o Carmela Johansson, Airistovägen 329, 21600 Pargas

e-post: carmela.johansson@gmail.com

 

Medlemsregister

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Uppgifter i registret innehåller namn och adresser på betalande medlemmar. Medlemmarnas kontaktuppgifter finns i den form som meddelats, antingen postadress och/eller e-postadress. Registret används bland annat för regelbundet utskick av medlemsbrev.

Uppgifterna är tillgängliga för föreningens ordförande, sekreterare och kassör.

Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte till tredje parter.

Uppgifterna i registret används noggrant och konfidentiellt.

 

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter. Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen.

 

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.

 

STADGAR FÖR ÅBOLANDS LITTERATURFÖRENING RF

Hösten 1992, reviderade våren 2020


§ 1 Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Åbolands litteraturförening rf och dess hemort är Åbo.

§ 2 Syfte och verksamhetsformer Föreningens syfte är att främja och stimulera intresset för litteratur i Åboland. För att fullfölja sitt syfte kan föreningen - skapa kontakter mellan författare och litteraturintresserade personer i regionen. - samarbeta med andra litteraturföreningar och delta i t.ex. bokmässor. - stöda litterär verksamhet i skolor och bibliotek. - ordna skrivarkurser och -seminarier. - arrangera evenemang, t.ex. litterära sammankomster, ordkaféer, exkursioner och utfärder. - främja läsning, högläsning, samt ordna läsretreater. - stöda bokcirkelverksamhet och skrivargrupper. - sammanställa och utge antologier och andra publikationer. - erbjuda lektörstjänster där skrivare får sakkunnig handledning.

§ 3 Medlemmar Var och en som omfattar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Medlemmar godkänns av styrelsen.

§ 4 Medlemsavgift Varje medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek bestäms av årsmötet.

§ 5 Understöd och donationer Föreningen har rätt att motta understöd och donationer av olika slag samt äga fast egendom. Föreningen förvaltar eventuell vinst som uppstår i verksamheten.

§ 6 Föreningens räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod utgörs av ett kalenderår. Räkenskaper och förvaltning granskas av en (1) verksamhetsgranskare som väljs av årsmötet.

§ 7 Styrelsen Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av en (1) ordförande och sex (6) medlemmar samt två (2) suppleanter som alla utses vid årsmötet.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsför då ordförande eller viceordförande och tre medlemmar är närvarande.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Styrelseordförandes mandattid är ett (1) år, styrelsemedlemmar har mandattid på minst två (2) år. Suppleanter väljs årligen.
Styrelsen beslutar inom sig om ansvarsfördelning gällande kommunikation och arkivering, stipendieansökningar och -redovisning.

§ 8 Tecknande av föreningens namn Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, tillsammans med en (1) annan styrelsemedlem.

§ 9 Föreningens möten Föreningen håller ett årsmöte som är ett föreningsmöte. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som regelbundet samlas till styrelsemöten.

Föreningens årsmöte hålls inom mars månad. Kallelse till årsmötet sker genom e-postmeddelande eller brev till samtliga medlemmar senast tio (10) dagar före årsmötet.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden: 1. Mötet öppnas. 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare, två (2) protokolljusterare och vid behov två (2) rösträknare. 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras. 4. Föredragningslistan för mötet godkänns. 5. Verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras. 6. Beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 7. Verksamhetsplan och budget samt storleken på medlemsavgiften fastställs. 8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar, samt suppleanter.
9. Val av en (1) verksamhetsgranskare och en (1) suppleant för det innevarande kalenderåret. 10. Val av lektörer och eventuella arbetsutskott för tiden mellan årsmötena. 11. Övriga ärenden som angivits i årsmöteskallelsen. Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid årsmötet, ska hen skriftligen meddela detta till styrelsen inom februari månad. 12. Mötet avslutas.

§ 10 Ändring av stadgar Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid ett föreningsmöte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avges vid omröstningen. Stadgeändringen anges i möteskallelsen.

§ 11 Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen behandlas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Förslaget bör vid vartdera mötet omfattas av minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avges vid omröstningen. Upplösningen anges i möteskallelsen. Vid det andra av dessa föreningsmöten fattas beslut om föreningens återstående tillgångar.